cropped-Krinicanek-logo.jpg

Obecné

Zkoušky

Vystoupení a souborové akce

Kroje

Organizační výbor souboru – kontakty

Obecné

 1. Zkoušky jsou vedeny pedagogem s odbornou způsobilostí, mnohaletou folklorní zkušeností a praxí.
 2. Členství  v dětském folklorním souboru Křiničánek vzniká uhrazením členského poplatku ve výši 250 Kč za pololetí, který je splatný vždy k 31.10. a 28.2. daného roku.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se se Stanovami FS Křiničánek, Stanovisky k ochraně osobních údajů a Provozním a organizačním řádem před vznikem členství dítěte ve FS Křiničánek a dodržovat jej, k čemuž dávají souhlas podpisem na přihlášce dítěte do souboru. Při jejich nedodržování je vedení FS Křiničánek oprávněno ukončit členství dítěte bez náhrady a vyvodit z tohoto chování náležité důsledky, utrpěl-li soubor tímto chováním újmu. Například došlo-li k újmě na pověsti souboru při neomluvené absenci na vystoupení.
 4. Při vzniku členství vyplní zákonný zástupce přihlášku dítěte, včetně uvedení zdravotních problémů a alergií, a dává souhlas se stanovisky osobních údajů, jakož i se zpracováním foto a video materiálů pro propagační, prezentační, metodické a školící účely a pro vědecké zpracování.
 5. Při změně osobních údajů je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat vedení FS Křiničánek, aby byla zajištěna hladká komunikace a nedošlo k případným omylům či ohrožení zdraví dítěte.
 6. Podpisem přihlášky dítěte zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je z dlouhodobého zdravotního hlediska způsobilé absolvovat zkoušky, vystoupení a akce souboru. 
 7. Zjištěné zdravotní problémy (alergie, apod.), které by mohly mít dopad na zdraví dítěte na akcích souboru, je zákonný zástupce povinen neprodleně hlásit vedení souboru.
 8. Při zdravotních komplikacích v důsledku nesdělení aktuálních informací o zdravotním stavu dítěte (alegie, zdravotní komplikace) na akcích FS Křiničánek, nenese soubor zodpovědnost za tyto způsobené problémy.
 9.  Děti jsou/nejsou na akcích souboru pojištěny pro případ úrazu.
 10. Rodiče i děti jsou povinni řídit se pokyny pedagoga či jiného vedoucího souboru, udržovat klid, pořádek a chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy, kde probíhají zkoušky/soustředění/vystoupení souboru. Zákonný zástupce odpovídá za případnou škodu osobně nebo dítětem způsobenou.

Zkoušky a soustředění

 1. Zkoušky se konají pravidelně každý čtvrtek v čase 15.30 – 17.00 v Kulturním domě v Krásné Lípě. Ve školním roce 2022/2023 začínáme 8.9.2022.
 2. V případě nepřítomnosti dítěte na zkoušce/soustředení, je zákonný zástupce dítěte povinen jej co nejdříve omluvit formou SMS či telefonicky umělecké vedoucí souboru na telefonu 739 020 016 (Mgr. Hana Brabníková).
 3. V případě zrušení zkoušky z organizačních důvodů bude informace sdělena zákonnému zástupci formou SMS a informace bude uvedena v členské sekci webových stránek a ve facebookové skupině.
 4. Pokud není domluveno jinak (z důvodu vystoupení či souborových akcí), zkoušky se nekonají ve státní svátek a o školních prázdninách.
 5.  Na zkoušky a soustředění mají děti vhodné oblečení a obuv dle doporučení.
 6. Na zkouškách nedoporučujeme přítomnost zákonného zástupce, za dítě přejímá zodpovědnost pedagogický dozor.

Vystoupení a souborové akce

 1. Aktuální plán vystoupení a souborových akcí je zveřejněn v členské sekci webových stránek.
 2. Přihlášením dítěte do FS Křiničánek stvrzuje zákonný zástupce svým podpisem přihlášky dítěte, že bude pravidelně sledovat členskou sekci webových stránek FS Křiničánek.
 3. Akce souboru jsou závazné pro všechny členy souboru, v případě neúčasti na akci zákonný zástupce dítě náležitě omluví u vedení souboru.
 4. Vystoupení souboru jsou pro všechny členy závazné a účast členů na vystoupení povinná i mimo termíny konání pravidelných zkoušek souboru.
 5. Zákonní zástupci členů souboru stvrzují podpisem přihlášky dítěte, že se vynasnaží plánovat rodinné a další akce s ohledem na vypsaná vystoupení souboru a povedou děti tímto způsobem k loyalitě vůči kolektivu.
 6. Nebude-li se moci dítě ze závažných zdravotních či jiných důvodů zúčastnit vystupení, zákonný zástupce dítě co nejdříve omluví u vedení souboru.
 7. Dojde-li k neomluvené absenci dítěte na zkouškách bude zákonný zástupce dítěte nejprve upozorněn a po opakovaných neomluvených absencích je vedení FS Křiničánek oprávněno vyvodit z tohoto chování náležité důsledky, jakož i vyloučit dítě ze souboru bez nároku na náhradu. 
 8. Dojde-li k neomluvené absenci na vystoupení, je FS Křiničánek oprávněn požadovat po zákonném zástupci náhradu, obzvlášťe utrpí-li touto neomluvenou absencí dobré jméno souboru.
 9. Přítomnost zákonného zástupce na vystoupení není povinná, pokud je zajištěna hromadná doprava.
 10. Není-li z ekonomických či jiných důvodů hromadná doprava dětí na místo vystoupení možná, je rodič povinen dítě na vystoupení dopravit, případně zkoordinovat dopravu dětí na místo s ostatními rodiči a vedením souboru.

Kroje

 1. Krojové vybavení je členům souboru zapůjčeno na základě podpisu Smlouvy o výpůjčce kroje mezi FS Křiničánek a zákonným zástupcem dítěte.
 2. Smlouva o výpůjčce kroje je podepisována vždy při předání kompetního kroje po vzniku členství v souboru nebo po pravidelné revizi.
 3. Revize krojů probíhá zpravidla 1x ročně v předem stanovených termínech uvedených v členské sekci webových stránek FS Křiničánek. V tomto termínu je zákonný zástupce povinen vrátit kompletní krojové vybavení.
 4. Jednotlivé krojové součásti mohou být vyměňovány či doplňovány i mimo termíny předání kompletního kroje. 
 5. Všechny krojové součásti jsou evidovány pod evidenčním číslem a jejich vydání zákonnému zástupci či navrácení souboru je stvrzeno podpisy obou zúčastněných stran v příloze Smlouvy o výpůjčce kroje. Sken této přílohy následně obdrží zákonný zástupce dítěte do emailu.
 6. Zákonný zástupce dítěte hradí obvyklé náklady spojené s užíváním kroje.
 7. Stane-li se kroj nezpůsobilý k obvyklému užívání, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat vedení souboru bez zbytečného odkladu.
 8. Pořízení drobných krojových doplňků (mašle, punčochy, apod.) zajistí dítěti rodič, případně je po domluvě zajištěn hromadně vedením souboru.
 9. Zákonný zástupce zajistí, aby byl kroj skladován ve vnitřních prostorách, čisté vyžehlen a ve vertikální poloze na ramínku, pokud je to pro povahu krojové součásti vhodnější (košile, šaty, apod.)
 10. Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škodu způsobenou na kroji způsobenou jednáním třetích osob, nevhodnou péčí (nechtěné obarvení, apod.) či skladováním (plíseň, hlodavci, moli).
 11. Zákonný zástupce hradí náklady na opravu kroje, byly-li vady prokazatelně způsobeny nesprávnou péči o kroj, skladováním, vlastním zaviněním či vinou třetích stran. Je-li krojová součást neopravitelná, hradí zákonný zástupce pořizovací cenu nové krojové součásti.
 12. O zhotoviteli nové krojové součásti či opravě vzhledem k historické a etnografické povaze kroje rozhoduje pouze vedení FS Křiničánek.
 13. Náhrada se nevztahuje na poškození způsobené běžným používáním k účelu, k němuž je kroj určený.
 14. Po skončení členství dítěte v souboru je zákonný zástupce povinen kroj neprodleně vrátit. Nedojde-li k vrácení celého kroje, tj. všech krojových součástí, do 3 měsíců po skončení členství ve FS Křiničánek, je soubor oprávněn požadovat od zákonného zástupce smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
 15. Zákonný zástupce dítěte je povinen dbát, aby dítě mělo na vystoupení kompletní krojové vybavení. Kroj musí být na vystoupení čistý, naškrobený a vyžehlený, aby dítě náležitě reprezentovalo soubor i samo sebe na foklorních vystoupeních. Zákonný zástupce se při přípravě krojových součástí může řídit seznamem na webových stránkách FS Křiničánek.
 16. Děti vedeme k úctě ke kroji, tradicím a motivujeme je, aby na kroj byly opatrné a náležitě se o něj staraly, obzvlášť jej chránily před poškozením, ztrátou či zničením.
 17. Kroj je používán pouze k vystoupením FS Křiničánek, nikoliv k jinému účelu.