Informace ke zpracování osobních dat

Foklorní soubor Křiničánek, z.s. (dále FS Křiničánek), zastoupená Mgr. Hanou Brabníkovou, se sídlem Wolkerova 1162/5A, 407 46 Krásná Lípa, IČ 64707407 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje Vás a Vašich dětí, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, korektně, spravedlivě, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V rámci minimalizace údajů zpracováváme jen přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

FS Křiničánek dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat FS Křiničánek o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna, kontaktních telefonů, emailů, bydliště), prosíme informujte nás, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat naši svoji činnost.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email soubor@krinicanek.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Foklorní soubor Křiničánek, z.s.
Wolkerova 1162/5A
407 46, Krásná Lípa.

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

Otevíraná stránka našeho webu
Kód odpovědi http
Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

K čemu vám mohou být cookies prospěšné?

  • zvyšují uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a můžeme jej přizpůsobovat vašim potřebám
  • pomáhají nám vyhodnocovat úspěšnost různých kanálů
  • pomáhají nám měřit a analyzovat účinnost kanálů
  • pomáhají nám personalizovat reklamu a doručovat vám relevantní obsah
  • bez některých se neobejdeme, zajišťují plnohodnotnou funkčnost stránek

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je možné ve vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče standardně bývají nastaveny tak, že v defaultním nastavení soubory cookies přijímají. Přijímání souborů cookies lze ale pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání informací na email a telefon (SMS)

FS Křiničánek zasílá zákonným zástupcům jejich aktivních členů informační emaily a SMS zprávy týkající se fungování souboru – zkoušky, vystoupení, změny v termínech. Tyto informace mají informativní charakter. FS Křiničánek nepředává takto získanou emailovou adresu a telefonní číslo žádným dalším subjektům. Jestliže členství Vašeho dítěte v souboru zaniklo, budete automaticky z databáze vyřazeni.

Zpracovávání foto, video materiálů pro propagační, metodické a školící účely bez přesné identifikace zachyceného subjektu na foto, video nosičích

Fotografie a videa ze zkoušek a vystoupení, na nichž se objevují osoby dětí i dospělých bez přesné identifikace zachyceného subjektu mohou být zveřejňovány na webových stránkách FS Křiničáenk www.krinicanek.cz a na facebooku FS Křiničánek. Tyto záznamy mohou být používány k prezentaci a propagaci činností FS Křiničánek, včetně letáčků a propagačních videí.

Fotografické a videomateriály mohou být použity pro studijní účely k prezentaci při přednáškách a odborných školeních pro vzdělávací, studijní a vědecké účely.

Zpracování osobních údajů pro vědecké zpracování bez identifikace subjektů vědeckého výzkumu

Anonymizované osobní údaje (bez konkrétní identifikace osoby) mohou být použity k analýzám a vědeckým či statistickým účelům prováděným. Údaje pro tyto účely nejsou předávány třetím osobám.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak FS Křiničánek. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Prezenční zkoušky souboru, organizace a účast na vystoupeních, tábory a výlety s dětmi

Poznámka k záznamu: Je-li Vaše dítě členem FS Křiničánek, potřebujeme evidovat Vaše osobní údaje a údaje Vašeho dítěte ve věci evidence, Vaší informovanosti o změnách v termínech a důležitých informacích pro hladké fungování souboru, jakožto i a zjištění péče o zdraví Vašich dětí na akcích FS Křiničánek.

Právní titul

Evidenční charakter, organizační důvody

Osobní údaje

Zákonný zástupce: jméno a příjmení zákonných zástupců, email, telefon, zaměstnání.

Dítě: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa, alergie, pojišťovna

Účel zpracování

Evidenční charakter, poskytování včasných informací rodičům o konání a změnách akcí FS Křiničánek. Organizace vystoupení a akcí souboru. Zajištění péče o zdraví dětí na akcích souboru.

Doba zpracování

neomezeně

FS Křiničánek si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikovaná na webových stránkách www.krinicanek.cz